Privacyverklaring Gezondheidscentrum Camminghaburen


1. Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, worden contactgegevens en gegevens betreffende uw gezondheid vastgelegd. Dit gebeurt in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat gegevens beveiligd zijn tegen inbreuk door derden.
Gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet verplicht om gegevens te bewaren. Na deze termijn van 15 jaar, worden gegevens verwijderd. Gegevens worden uitgewisseld met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit gebeurt via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
U wordt om toestemming gevraagd, voordat medicatiegegevens via het landelijke schakelpunt (LSP) beschikbaar worden gesteld aan ziekenhuizen en apotheken.
ICT-leveranciers zijn ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van de informatievoorziening. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks de maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot gegevens, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van cookies en ip-nummers worden niet bewaard.

2. Uw rechten

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Daarnaast heeft u het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier en om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met uw behandelaar of de directeur van het Gezondheidscentrum. 

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) bepaalt dat per 1 juli 2020 patiënten het recht verwerven op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop uw gegevens behandeld worden, neemt u dan contact op met de directeur van het Gezondheidscentrum (Mw. M. Pronk, directie@gc-camminghaburen.nl, 058-2672000). Mocht u er in onderling overleg niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.