Privacyregeling

Het gezondheidscentrum maakt gebruik van de informatiesystemen Pharmacom voor de apotheek en Medicom voor de huisartsenpraktijk. De centrale server van Pharmacom en Medicom van Pharmapartners staat sinds 2011 in het streng beveiligde Getronics PinkRoccade Datacenter in Almere. Bij fysiotherapie gebruikt het gezondheidscentrum het informatiesysteem van Intramed.

De streng beveiligde centrale server van Intramed staat in het datacentrum van XS4ALL in Diemen. Alleen daarvoor bevoegde personen hebben toegang tot deze systemen. Het gezondheidscentrum voldoet daarmee aan de huidige wet- en regelgeving omtrent privacy. Als cliënt / patiënt heeft u er recht op te weten wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, het gaat immers om uw privacy. Het gezondheidscentrum Camminghaburen gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen medewerkers die bij uw behande­ling zijn betrokken mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht, het me­disch beroepsge­heim.

Er worden geen inlich­tingen ver­schaft aan derden. Een uitzonde­ring daarop is het geven van inlich­tingen aan andere artsen. Dit mag echter alleen als u hier, als cliënt / patiënt, toe­stemming voor geeft. U heeft altijd, na overleg met uw huisarts, recht op inzage in uw dossier. Als u van mening bent dat deze gege­vens niet correct zijn, dan kunt u deze laten verbeteren of verwij­deren. Dat kan ook als de gegevens op zich wel juist zijn, maar niet nodig zijn voor het doel waarvoor een registratie wordt gebruikt.

Wij vragen u om uw e-mailadres, o.a. bij inschrijving, in het gezondheidscentrum Camminghaburen.  Uw emailadres kan ook worden gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan onze cliënttevredenheidsonderzoeken voor de disciplines huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie. Door het uitvoeren van deze onderzoeken kunnen wij continu onze zorg verbeteren.